FaberTec - Folie samoprzylepne

Faber Media Rzetelna Firma

Faber Media - Rzetelne Opinie

Faber Media - Facebook

Faber Media - YouTube

Zmywacz na bazie benzyny SPRAY-KON CLEAN. Poj. 1 l.

Zmywacze do kleju
35.06
PLN
Zmywacz na bazie benzyny SPRAY-KON CLEAN. Poj. 1 l.
instore_only
Dostępność:
dostępny
Cena: 35,06 zł
Cena netto: 28,50 zł
szt.
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Kod produktu:

ZMYW/CLEAN

Producent:
SPRAY-KON

Zmywacz SPRAY-KON poj. 1 litr.

Środek zmywający na bazie benzyny o zapachu zielonego jabłuszka, do zastosowań przemysłowych.

Usuwa resztki klejów kontaktowych i hot-melt, ślady po markerach, ołówkach, tłuszcze, papierowe etykiety.

Bezpieczny dla tworzyw sztucznych i lakierów.

 

SKŁAD:

Zmywacz składa się z benzyny lekko obrabianej wodorem (ropa naftowa); niskowrzącej frakcji naftowej obrabianej wodorem. <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycja zapachowa: HEXYL CINNAMAL

 

UWAGA: ZAPOZNAJ SIĘ z poniższymi oznaczeniami!

H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315: Działa drażniąco na skórę.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H361f: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.

H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .

H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P102: Chronić przed dziećmi.

P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P273: Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)

P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P301: W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

P302: W przypadku dostania się na skórę natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

P331: NIE wywoływać wymiotów.

P305: W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

P405: Przechowywać pod zamknięciem.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Opinie o produkcie (0)

Faber Media Sp. z o.o. K. Kolumba 59, 70-035 Szczecin NIP: 852-25-21-972, REGON: 320427943, Numer KRS: 0000286668
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sklep internetowy Shoper.pl